پست های نوشته شده توسط : مدیر

انتخاب مشاوران عالی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

به پیشنهاد دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق-دکتر سید حمید حسینی و تصویب هیأت مدیره این اتاق آقایان دکتر صباح زنگنه، دکتر جهانبخش سنجابی شیرازی و مهندس عبدالرحمن سلیمانی مقدم به سمت مشاوران …