تمام پست های موجود در : فرصت های بازرگانی در عراق

آمار مقدماتی صادرات یازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵

گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی طی یازده ماهه سال ۱۳۹۵ کشورهای عمده مقصد صادرات طی یازده ماهه سال ۱۳۹۵ آمار صادرات به تفکیک تعرفه و کشورهای طرف معامله براساس اطلاعات موجود و مقدماتی یازده …