تمام پست های موجود در : اخبار ویژه

انتخاب دکتر سید حمید حسینی به سمت دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

با تصویب هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق دکتر سید حمید حسینی از اعضاء هیأت مدیره به عنوان دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق انتخاب شد و …