تمام پست های موجود در : کمیسیون فنی و مهندسی

برگزای اولین جلسه کمیسیون خدمات فنی مهندسی

اولین جلسه از اولین کمیسیون اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در دوره جدیدبرگزار شد و انتخابات کمیسون فنی  مهندسی نیز با ریاست آقاى محسن چمن آرا ، عضو هیأت مدیره اتاق مشترک انجام و  ریاست …