تمام پست های موجود در : کمیسیون حمل ونقل و گمرکات

صورتجلسه پنجمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات

بسمه تعالی صورتجلسه پنجمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات (دوره جدید) اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مورخ ۲۸ دی ۱۳۹۵ پنجمین جلسه کمیسیون «حمل و نقل و گمرگ اتاق مشترک ایران …

صورتجلسه چهارمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات

بسمه تعالی صورتجلسه چهارمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات (دوره جدید) اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مورخ ۲۹ آذر ۱۳۹۵ چهارمین جلسه کمیسیون «حمل و نقل و گمرک اتاق مشترک بازرگانی …

صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات

بسمه تعالی صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرکات (دوره جدید) اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مورخ ۲۴ آبان ۱۳۹۵ سومین جلسه کمیسیون «حمل و نقل و گمرگ اتاق ایران و …